ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ : เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการ
ตาม พรบ. การอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558

----------------------------

การประเมินส่วนราชการ
     - มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
        ในการปฏิบัติราชการ
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        (ตัวชี้วัด กพร.2561)

 ตัวชี้วัด (KPI) ประจำปี
       - บันทึกข้อตกลง/ตัวชี้วัดและเกณฑ์
         การให้คะแนนระเบียบกระทรวงการคลังฯ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ปี 2556


 

 

 
 
          วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาด้วยความจงรักภักดี ในรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะ หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
          วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ นายชัยชิด สร้อยจิตต์ เกษตรอำเภอหนองหงส์ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าว ตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (ข้าว) ในวิสาหกิจชุมชน โดยมี นายสมพงษ์ นามปราศัย ประธาน และสมาชิกให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานให้รับทราบ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการมากกว่า 90% แล้ว
ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตำบลสระทอง ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
          วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน เปิดการประชุม “ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” พร้อมมอบแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้ผู้ร่วมเข้าประชุมฯ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ และสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 213 คน โดยมี ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสกรณ์ฯ และกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์
        วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ร่วมจัดกิจกรรม “เทศกาลสงกรานต์รดน้ำขอพร” ซึ่งมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอขมา และขอพรปีใหม่ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต เนื่องในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
          วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมี ครู นักเรียน เกษตรกร จาก 8 อำเภอ จำนวน 80 ราย ซึ่งดำเนินกิจกรรม หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 5 แห่ง และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 5 แห่ง ดำเนินกิจกรรมโดย นายชาติชาย ศรีษะนอก หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางสาวกิตติยาภรณ์ ชื่นศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน นายไพรัตน์ ชื่นศรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ และกิจกรรมแบ่งกลุ่มปฏิบัติการสำรวจความต้องการ จัดทำแผนโครงการและกิจกรรม
ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส จังหวัดบุรีรัมย์
          วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรม “รดน้ำขอพรมงคลจากผู้ใหญ่ในจังหวัดบุรีรัมย์ (วันสงกรานต์) ประจำปี 2561” นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิตเนื่องในวันปีใหม่ไทย สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียงกัน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่)
          วันที่ 3 เมษายน 2561เวลา 15.00 น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล เป็นประธาน "การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" โดยมี นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรในชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอกระสัง ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
          วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน "การจัดงานประชาสัมพันธ์สาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา" โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการ เกษตรกรในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 1 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงาน ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเป้าหมายดำเนินการ จำนวน  2,000 ไร่ มีเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยสมัครและยืนยันการปลูกจำนวน 172 ราย พื้นที่ 1,218 ไร่
          วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วม "พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปภัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561" โดยมี นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมมอบทุนอุปการะเด็กจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ทุกอำเภอ จำนวน 60 ทุน ณ วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
....ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง.....


    คำสั่งแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบในสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
   ข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่กระทรวงการคลัง จัดส่งให้กระทรวงเกษตรข้อมูลผู้ต้องการพัฒนาทักษะอาชีพรอบ 1 ,2 ,3
          เพื่อนำข้อมูลที่มี ไปสำรวจความต้องการที่จะฝึกทักษะอาชีพ  
          - แบบสำรวจความต้องการหลักสูตรอบรมอาชีพเกษตรกรของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามเมนูที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
          - รายชื่อฝึกทักษะอาชีพ 1
          - รายชื่อฝึกทักษะอาชีพ 2
          - รายชื่อฝึกทักษะอาชีพ 3
   รายชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดบุรีรัมย์
          - ชุดที่ 1 (การจ้างแรงงาน)
          - ชุดที่ 2 (ฝึกทักษะอาชีพ)
   
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
   คู่มือการดาวน์โหลดติดตั้งและการใช้งานสมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ (DOAE FARMBOOK APPLICATION)  
 
 คู่มือโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี2560 กิจกรรมด้านการจัดการศัตรูพืช
    แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ปี 2560
   แบบตัวชี้วัด ครั้งที่ 1/2560
   มาตราการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต  
   ตารางอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
   โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
         - รายละเอียด
         - แบบลงทะเบียน
   คู่มือ และรายละเอียดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 
   การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของเกษตรกรผู้ซื้อประกันภัยข้าวนาปี 2558 ข้อมูลล่าสุด วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
    ขอให้สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยโดยด่วน ตามรายละเอียดที่แจ้งมาพร้อมนี้
          และขอให้ยืนยันข้อมูลและส่งกลับทาง e-mail กลุ่มยุทธฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558
 
   รายชื่อเกษตรกรที่ทำประกันภัยพืชผล ปี 2558
    แบบสำรวจ ศบกต.ตรวจสอบรายชื่อ ในจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน  
    แบบสรุปรายงานข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้ง (ด้านพืช) แบบปรับปรุงใหม่ แยกเป็น 3 ระดับ
    ด่วน !! ขอความร่วมมือให้ทุกอำเภอ สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2557 ตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี้
                - แบบสำรวจข้อมูลการเพาะปลูกพืช
(รายงานจังหวัดฯ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558)
                - แบบสำรวจค่าบริการเก็บเกี่ยว ปีการผลิต 2557
(รายงานจังหวัดฯ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558)
                - แบบสำรวจค่าบริการเตรียมดิน ปีการผลิต 2557
(รายงานจังหวัดฯ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558)
                - แบบสำรวจต้นทุนการผลิตพืช
(รายงานจังหวัดฯ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558)
    แบบรายงานความก้าวหน้าเชิงคุณภาพโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งรายโครงการ ให้ทุกอำเภอรายงาน
          จังหวัดฯ ก่อนเวลา 12.00 น. วันที่ 22 มิถุนายน 2558

    แจ้งทุกอำเภและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างรายได้ฯ ดำเนินการ
รายงานความก้าวหน้าเชิงคุณภาพโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร
           แก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งรายโครงการ

    แจ้งทุกอำเภและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างรายได้ฯ รายงานความก้าวหน้าฯ และแผนการดำเนินงานให้จังหวัดฯ ก่อน เวลา 12.00 น.
          วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งกรมฯ เสนอที่ประชุมผู้บริหาร เวลา 14.00 น
.
    แจ้งทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างรายได้ฯ ขอความร่วมมือจัดทำรายงานการประชาสัมพันธ์ และรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ    
          ตามแบบฟอร์ม รายงานจังหวัดฯ (กลุมยุทธ์ฯ) ทุกวันจันทร์ ก่อนเวลา 12.00 น. เป็นข้อมูลสะสมรายงานกรมฯ

    แจ้งทุกอำเภอ ขอให้แยกกิจกรรมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เพื่อส่งให้คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าฯ
          ระดับจังหวัด ส่งให้กลุ่มยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2558
 

   คู่มือการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
    รายงานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มกราคม 2558
   ระเบียบข้อบังคับคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
....ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง.....


   ประกวดราคาจ้างไถระเบิดดินดาน กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างดินและการเพิ่มอินทรียวัตถุ
          ในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

   รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561
   รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560
   รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
   รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
    รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560  
   รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560
   รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560
   รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560 
    รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560
    การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
         - สปอตประชาสัมพันธ์  
   รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560
    รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560
    รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
   (ร่าง) ประกวดราคาจ้างตรวจรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
    (ร่าง) ประกวดราคาจ้างตรวจรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI  
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาจ้างตรวจรับรองแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล  
   มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย
   สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดทำโครงการ e-learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยให้ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดและ สมัครได้ทาง
         http://www.stabundamrong.go.th/
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างไถกลบตอซังข้าวในพื้นที่แปลงตรวจรับรองการจัดการคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน  
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๙  
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ปี ๒๕๕๙
    ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชนบ้านสระแร่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชนบ้านโคกเมือง หมู่ที่ ๖ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
   ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครและลงทะเบียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รุ่นที่ 1/2559
         ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม -5 พฤศจิกายน 2558 และรุ่นที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2559
 
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
          โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานในพื้นที่ไม่เหมาะสม
          โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ครั้งที่ 1/2558 ให้รีบดำเนินการเรียน โดยระบบจะปิดการเรียนออนไลน์
         ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน และขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน์  

   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์


....ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง.....แบบฟอร์มและคำร้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

แผนขับเคลื่อน
การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(9 Balance/Milestone)
 
 
 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์  ถนนบุรีรัมย์-สตึก  ตำบลชุมเห็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  31000  โทร 0 4461 1116 โทรสาร 0 4461 3993