ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ : เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา
ระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการ
ตาม พรบ. การอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558

----------------------------

การประเมินส่วนราชการ
     - มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
        ในการปฏิบัติราชการ
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        (ตัวชี้วัด กพร.2561)

 ตัวชี้วัด (KPI) ประจำปี
       - บันทึกข้อตกลง/ตัวชี้วัดและเกณฑ์
         การให้คะแนน

 

 

 

 
 
          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดบุรีรัมย์” โดยมี นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายดำรง ปลั่งกลาง เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับนายเฉลิมพล ปุยะติ เกษตรอำเภอนางรอง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางการเกษตร ณ โรงเรียนบ้านหนองโสน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายดำรง ปลั่งกลาง เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ อินยาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายสุราษฎร์ แก้วอารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายเฉลิมพล กุประดิษฐ์ เกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ร่วมกับปลัดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานบุรีรัมย์ ผู้นำชุมชน วางแผนร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังนาข้าวที่พร้อมจะเก็บเกี่ยว ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ตำบลเสม็ด และตำบลสะแกซำ
          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายดำรง ปลั่งกลาง เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ โดยมี คณะกรรมการจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตร และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และเพื่อสนองพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายดำรง ปลั่งกลาง เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ อินยาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายสุราษฎร์ แก้วอารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ หมู่ 8 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย โดยมี นายขันธลักษณ์ ศรีวิเศษ เกษตรอำเภอประโคนชัย และคณะเจ้าหน้าที่ฯ นำลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่รับฟังปัญหาผลกระทบ จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่สำรวจ หากมีพื้นที่ได้รับความเสียหายให้รายงานข้อมูลมายังสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อที่จะได้หารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือตามขั้นตอน ต่อไป

  ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2
  ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
  ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง แก้ไขสถานที่สอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)  
          - แผนที่ สถานที่สอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรนะ (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) ครั้งที่ 1
  ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง
ปรับเปลี่ยนสถานทีสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อนเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์  
   แผนที่ตัวเมืองบุรีรัมย์ QR Code แสดงสถานที่สอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  

  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม


 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม 2564
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2564
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2564
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2564
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิถุนายน 2564
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2564
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2564
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2564

   คลิป VDO  กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านสวายสอ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
   สปอตประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
          - สปอตไม่เผาตอซังฟางข้าว
          - สปอตไถกลบตอซัง
   ประกวดราคาจ้างไถระเบิดดินดาน กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างดินและการเพิ่มอินทรียวัตถุ
          ในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
    การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
         - สปอตประชาสัมพันธ์  
   มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย
   สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดทำโครงการ e-learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยให้ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดและ สมัครได้ทาง
         http://www.stabundamrong.go.th/
   ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครและลงทะเบียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รุ่นที่ 1/2559
         ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม -5 พฤศจิกายน 2558 และรุ่นที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2559
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม  free web counterแผนขับเคลื่อน
การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(9 Balance/Milestone)

 

 

 

 

 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์  ถนนบุรีรัมย์-สตึก  ตำบลชุมเห็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  31000  โทร 0 4461 1116 โทรสาร 0 4461 3993