ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ : เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา

ระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการ
ตาม พรบ. การอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558

----------------------------

การประเมินส่วนราชการ
     - มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
        ในการปฏิบัติราชการ
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        (ตัวชี้วัด กพร.2561)

 ตัวชี้วัด (KPI) ประจำปี
       - บันทึกข้อตกลง/ตัวชี้วัดและเกณฑ์
         การให้คะแนนระเบียบกระทรวงการคลังฯ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ปี 2556


 

 

 
 
          วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ มอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จาก 23 อำเภอ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ อินยาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางสาวศรีสุดา ศรีละ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมชี้แจงรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
          วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ร่วมจัดกิจกรรม “สงกรานต์เกษตรบุรีรัมย์” รดน้ำดำหัวขอขมา และขอพรปีใหม่ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต เนื่องในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
          วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่าน นางไพรวัลย์ ค้าคล่อง เกษตรอำเภอบ้านด่าน และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน เทศบาลตำบลบ้านด่าน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา สาธารณสุขอำเภอบ้านด่าน จัดงาน “รณรงค์การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย” ได้รับเกียรติจาก นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางมาเป็นประธาน พร้อมมอบแนวทางการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานและการใช้สารเคมี ให้เกษตรกรในพื้นที่ กว่า 400 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
          วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ และประชาชนร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดกลางพระอารามหลวง
          วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดกลางพระอารามหลวง เพื่อจัดทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
          วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ เดินทางร่วมงาน “รัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดฯ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
          วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมซ้อมใหญ่ในการจัดทำน้ำอภิเษก ในพิธีการงานประราชทานพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ร่วมซ้อมใหญ่ในการจัดทำน้ำอภิเษกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ณ วัดกลางพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
         วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วม “พิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 จังหวัดบุรีรัมย์” โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมพิธีฯ ด้วยความพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
....ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง.....


    - แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
         - ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
         - แผน-ผล ระบบส่งเสริมการเกษตรตัวชี้วัดอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    คำสั่งแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบในสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
   ข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่กระทรวงการคลัง จัดส่งให้กระทรวงเกษตรข้อมูลผู้ต้องการพัฒนาทักษะอาชีพรอบ 1 ,2 ,3
          เพื่อนำข้อมูลที่มี ไปสำรวจความต้องการที่จะฝึกทักษะอาชีพ  
          - แบบสำรวจความต้องการหลักสูตรอบรมอาชีพเกษตรกรของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามเมนูที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
          - รายชื่อฝึกทักษะอาชีพ 1
          - รายชื่อฝึกทักษะอาชีพ 2
          - รายชื่อฝึกทักษะอาชีพ 3
   รายชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดบุรีรัมย์
          - ชุดที่ 1 (การจ้างแรงงาน)
          - ชุดที่ 2 (ฝึกทักษะอาชีพ)
   
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
   คู่มือการดาวน์โหลดติดตั้งและการใช้งานสมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ (DOAE FARMBOOK APPLICATION)  
 
 คู่มือโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี2560 กิจกรรมด้านการจัดการศัตรูพืช
    แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ปี 2560
   แบบตัวชี้วัด ครั้งที่ 1/2560
   มาตราการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต  
   ตารางอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
   โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
         - รายละเอียด
         - แบบลงทะเบียน
   คู่มือ และรายละเอียดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 
   การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของเกษตรกรผู้ซื้อประกันภัยข้าวนาปี 2558 ข้อมูลล่าสุด วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
    ขอให้สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยโดยด่วน ตามรายละเอียดที่แจ้งมาพร้อมนี้
          และขอให้ยืนยันข้อมูลและส่งกลับทาง e-mail กลุ่มยุทธฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558
 
   รายชื่อเกษตรกรที่ทำประกันภัยพืชผล ปี 2558
    แบบสำรวจ ศบกต.ตรวจสอบรายชื่อ ในจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน  
    แบบสรุปรายงานข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้ง (ด้านพืช) แบบปรับปรุงใหม่ แยกเป็น 3 ระดับ
    ด่วน !! ขอความร่วมมือให้ทุกอำเภอ สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2557 ตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี้
                - แบบสำรวจข้อมูลการเพาะปลูกพืช
(รายงานจังหวัดฯ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558)
                - แบบสำรวจค่าบริการเก็บเกี่ยว ปีการผลิต 2557
(รายงานจังหวัดฯ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558)
                - แบบสำรวจค่าบริการเตรียมดิน ปีการผลิต 2557
(รายงานจังหวัดฯ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558)
                - แบบสำรวจต้นทุนการผลิตพืช
(รายงานจังหวัดฯ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558)
    แบบรายงานความก้าวหน้าเชิงคุณภาพโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งรายโครงการ ให้ทุกอำเภอรายงาน
          จังหวัดฯ ก่อนเวลา 12.00 น. วันที่ 22 มิถุนายน 2558

    แจ้งทุกอำเภและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างรายได้ฯ ดำเนินการ
รายงานความก้าวหน้าเชิงคุณภาพโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร
           แก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งรายโครงการ

    แจ้งทุกอำเภและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างรายได้ฯ รายงานความก้าวหน้าฯ และแผนการดำเนินงานให้จังหวัดฯ ก่อน เวลา 12.00 น.
          วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งกรมฯ เสนอที่ประชุมผู้บริหาร เวลา 14.00 น
.
    แจ้งทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างรายได้ฯ ขอความร่วมมือจัดทำรายงานการประชาสัมพันธ์ และรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ    
          ตามแบบฟอร์ม รายงานจังหวัดฯ (กลุมยุทธ์ฯ) ทุกวันจันทร์ ก่อนเวลา 12.00 น. เป็นข้อมูลสะสมรายงานกรมฯ

    แจ้งทุกอำเภอ ขอให้แยกกิจกรรมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เพื่อส่งให้คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าฯ
          ระดับจังหวัด ส่งให้กลุ่มยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2558
 

   คู่มือการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
    รายงานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มกราคม 2558
   ระเบียบข้อบังคับคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
....ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง.....


   สปอตประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2562
          - สปอตไม่เผาตอซังฟางข้าว
          - สปอตไถกลบตอซัง
   ประกวดราคาจ้างไถระเบิดดินดาน กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างดินและการเพิ่มอินทรียวัตถุ
          ในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

   รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561
   รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560
   รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
   รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
    รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560  
   รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560
   รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560
   รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560 
    รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560
    การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
         - สปอตประชาสัมพันธ์  
   รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560
    รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560
    รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
   (ร่าง) ประกวดราคาจ้างตรวจรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
    (ร่าง) ปรกวดราคาจ้างตรวจรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI  
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาจ้างตรวจรับรองแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล  
   มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย
   สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดทำโครงการ e-learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยให้ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดและ สมัครได้ทาง
         http://www.stabundamrong.go.th/
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างไถกลบตอซังข้าวในพื้นที่แปลงตรวจรับรองการจัดการคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน  
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๙  
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ปี ๒๕๕๙
    ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชนบ้านสระแร่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชนบ้านโคกเมือง หมู่ที่ ๖ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
   ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครและลงทะเบียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รุ่นที่ 1/2559
         ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม -5 พฤศจิกายน 2558 และรุ่นที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2559
 
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
          โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานในพื้นที่ไม่เหมาะสม
          โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ครั้งที่ 1/2558 ให้รีบดำเนินการเรียน โดยระบบจะปิดการเรียนออนไลน์
         ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน และขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน์  

   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์


จำนวนผู้เยี่ยมชม  free web counterแบบฟอร์มและคำร้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

แผนขับเคลื่อน
การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(9 Balance/Milestone)
 
 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์  ถนนบุรีรัมย์-สตึก  ตำบลชุมเห็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  31000  โทร 0 4461 1116 โทรสาร 0 4461 3993