ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ : เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการ
ตาม พรบ. การอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558

----------------------------

การประเมินส่วนราชการ
     - มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
        ในการปฏิบัติราชการ
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        (ตัวชี้วัด กพร.2561)

 ตัวชี้วัด (KPI) ประจำปี
       - บันทึกข้อตกลง/ตัวชี้วัดและเกณฑ์
         การให้คะแนนระเบียบกระทรวงการคลังฯ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ปี 2556


 

 

 
 
          วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนวนิย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายไพศาล แก้วบุตรดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช คณะเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอำเภอ และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมสัมมนาเรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลัง จัดโดยสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในการป้องกันโรคใบด่าง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพลานช้าง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์เตรียมเร่งวางแนวทางการป้องกันและยับยั้งการระบาด และแจ้งเตือนเกษตรกรเพิ่มการเฝ้าระวังและหมั่นตรวจแปลงเพาะปลูกมันสำปะหลัง
          วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.20 น. นายนวนิย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ร่วมมอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเตียงผู้ป่วย โดยมี
นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รับมอบ ณ ห้องนเรนทราทิตย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 เพื่อที่จะได้รวบรวมเงินบริจาคดังกล่าวมอบให้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นำไปจัดซื้อเตียงผู้ป่วยในอาคารอายุรกรรม
          วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 16.10 น. นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นแปะ ภายใต้โครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษาต้นไม้ และสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของต้นไม้ทรงคุณค่า 
          วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ อินยาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ระดับเขต นำโดย ดร.เสงี่ยม กอนไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประธานคณะกรรมการ และคณะฯ เดินทางมาเป็นประธาน พร้อมทั้งได้ซักถามรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม และเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินกิจกรรมไร่นาสวนผสม นางวิภารัตน์ ปานเกิด เกษตรกรสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ที่เข้ารับการประกวด ณ บ้านโคกรัง ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
          วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายดำรง ปลั่งกลาง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งรวมกลุ่มดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงนกกระทา งบประมาณ 100,000 บาท โดยมี นางไพรวัลย์ ค้าคล่อง เกษตรอำเภอบ้านด่าน คณะเจ้าหน้าที่ฯ ประธานและสมาชิกกลุ่มฯ ร่วมให้การต้อนรับและรายงานการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ณ ที่ทำการกลุ่มฯ บ้านเสม็ด หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
          วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม “โตโยต้าพนมรุ้ง เกษตรอินทรีย์ พัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน” พร้อมชี้แจงแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ ให้แก่เกษตรกรอำเภอลำปลายมาศ เกษตรกรในพื้นที่ และพนักงานบริษัทโตโยต้าพนมรุ้ง กว่า 50 คน ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสายยาว ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินกิจกรรมฯ โดย บริษัท โตโยต้าพนมรุ้ง จำกัด และได้ร่วมบันทึกเทปถ่ายทำรายการ “ท้าพิสูจน์รีเทิรน” จากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยบริษัท กันตนา จำกัด และถ่ายทำวิถีพอเพียงในชุมชนที่สืบทอดกันมายาวนานในชุมชนสายยาว
          วันที่ 19 กันยายน เวลา 09.30 น. นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด เวทีสัมมนาขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนพร้อมเป็นทัพสำคัญในการปฏิรูปภาคการเกษตร ในการสัมมนา Year End Conference ประจำปี 2561
ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ซึ่งในเวทีดังกล่าวรวมนักส่งเสริมการเกษตรจากทั่วประเทศ กว่า 2,000 คน ภายในการสัมมนาครั้งนี้ยังมีการมอบรางวัลหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นต้นแบบ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้นรับรางวัล หน่วยงานใช้ Application Farm book ระดับดีมาก
          วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินกิจกรรม “หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์” โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ส่วนราชการจังหวัดฯ/อำเภอ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชน พร้อมทั้งมอบยาพระราชทาน จักรยาน หมวกนิภัย ชุดอุปโภคบริโภค ฯลฯ พร้อมทั้งออกเยี่ยมหน่วยบริการจากส่วนราชการภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านหนองดุม หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
....ภาพข่าวกิจกรรมย้อนหลัง.....


    คำสั่งแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบในสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
   ข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่กระทรวงการคลัง จัดส่งให้กระทรวงเกษตรข้อมูลผู้ต้องการพัฒนาทักษะอาชีพรอบ 1 ,2 ,3
          เพื่อนำข้อมูลที่มี ไปสำรวจความต้องการที่จะฝึกทักษะอาชีพ  
          - แบบสำรวจความต้องการหลักสูตรอบรมอาชีพเกษตรกรของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามเมนูที่ 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
          - รายชื่อฝึกทักษะอาชีพ 1
          - รายชื่อฝึกทักษะอาชีพ 2
          - รายชื่อฝึกทักษะอาชีพ 3
   รายชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดบุรีรัมย์
          - ชุดที่ 1 (การจ้างแรงงาน)
          - ชุดที่ 2 (ฝึกทักษะอาชีพ)
   
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
   คู่มือการดาวน์โหลดติดตั้งและการใช้งานสมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ (DOAE FARMBOOK APPLICATION)  
 
 คู่มือโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี2560 กิจกรรมด้านการจัดการศัตรูพืช
    แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ปี 2560
   แบบตัวชี้วัด ครั้งที่ 1/2560
   มาตราการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต  
   ตารางอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
   โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
         - รายละเอียด
         - แบบลงทะเบียน
   คู่มือ และรายละเอียดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 
   การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของเกษตรกรผู้ซื้อประกันภัยข้าวนาปี 2558 ข้อมูลล่าสุด วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
    ขอให้สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยโดยด่วน ตามรายละเอียดที่แจ้งมาพร้อมนี้
          และขอให้ยืนยันข้อมูลและส่งกลับทาง e-mail กลุ่มยุทธฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558
 
   รายชื่อเกษตรกรที่ทำประกันภัยพืชผล ปี 2558
    แบบสำรวจ ศบกต.ตรวจสอบรายชื่อ ในจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน  
    แบบสรุปรายงานข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้ง (ด้านพืช) แบบปรับปรุงใหม่ แยกเป็น 3 ระดับ
    ด่วน !! ขอความร่วมมือให้ทุกอำเภอ สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2557 ตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี้
                - แบบสำรวจข้อมูลการเพาะปลูกพืช
(รายงานจังหวัดฯ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558)
                - แบบสำรวจค่าบริการเก็บเกี่ยว ปีการผลิต 2557
(รายงานจังหวัดฯ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558)
                - แบบสำรวจค่าบริการเตรียมดิน ปีการผลิต 2557
(รายงานจังหวัดฯ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558)
                - แบบสำรวจต้นทุนการผลิตพืช
(รายงานจังหวัดฯ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558)
    แบบรายงานความก้าวหน้าเชิงคุณภาพโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งรายโครงการ ให้ทุกอำเภอรายงาน
          จังหวัดฯ ก่อนเวลา 12.00 น. วันที่ 22 มิถุนายน 2558

    แจ้งทุกอำเภและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างรายได้ฯ ดำเนินการ
รายงานความก้าวหน้าเชิงคุณภาพโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร
           แก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งรายโครงการ

    แจ้งทุกอำเภและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างรายได้ฯ รายงานความก้าวหน้าฯ และแผนการดำเนินงานให้จังหวัดฯ ก่อน เวลา 12.00 น.
          วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งกรมฯ เสนอที่ประชุมผู้บริหาร เวลา 14.00 น
.
    แจ้งทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างรายได้ฯ ขอความร่วมมือจัดทำรายงานการประชาสัมพันธ์ และรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ    
          ตามแบบฟอร์ม รายงานจังหวัดฯ (กลุมยุทธ์ฯ) ทุกวันจันทร์ ก่อนเวลา 12.00 น. เป็นข้อมูลสะสมรายงานกรมฯ

    แจ้งทุกอำเภอ ขอให้แยกกิจกรรมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เพื่อส่งให้คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าฯ
          ระดับจังหวัด ส่งให้กลุ่มยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2558
 

   คู่มือการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
    รายงานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มกราคม 2558
   ระเบียบข้อบังคับคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
....ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง.....


   ประกวดราคาจ้างไถระเบิดดินดาน กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างดินและการเพิ่มอินทรียวัตถุ
          ในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

   รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561
   รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560
   รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
   รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเหมาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
    รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560  
   รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560
   รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560
   รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560 
    รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560
    การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
         - สปอตประชาสัมพันธ์  
   รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560
    รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560
    รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
   (ร่าง) ประกวดราคาจ้างตรวจรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
    (ร่าง) ประกวดราคาจ้างตรวจรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI  
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาจ้างตรวจรับรองแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล  
   มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย
   สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดทำโครงการ e-learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยให้ผู้ที่สนใจดูรายละเอียดและ สมัครได้ทาง
         http://www.stabundamrong.go.th/
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างไถกลบตอซังข้าวในพื้นที่แปลงตรวจรับรองการจัดการคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน  
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๙  
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ปี ๒๕๕๙
    ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชนบ้านสระแร่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชนบ้านโคกเมือง หมู่ที่ ๖ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
   ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครและลงทะเบียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รุ่นที่ 1/2559
         ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม -5 พฤศจิกายน 2558 และรุ่นที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2559
 
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
          โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานในพื้นที่ไม่เหมาะสม
          โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ครั้งที่ 1/2558 ให้รีบดำเนินการเรียน โดยระบบจะปิดการเรียนออนไลน์
         ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน และขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสอบถามในระบบออนไลน์  

   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์


จำนวนผู้เยี่ยมชม  free web counterแบบฟอร์มและคำร้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

แผนขับเคลื่อน
การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(9 Balance/Milestone)
 
 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์  ถนนบุรีรัมย์-สตึก  ตำบลชุมเห็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  31000  โทร 0 4461 1116 โทรสาร 0 4461 3993