ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ : เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา


ระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการ
ตาม พรบ. การอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558

----------------------------

การประเมินส่วนราชการ
     - มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
        ในการปฏิบัติราชการ
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        (ตัวชี้วัด กพร.2561)

 ตัวชี้วัด (KPI) ประจำปี
       - บันทึกข้อตกลง/ตัวชี้วัดและเกณฑ์
         การให้คะแนน

 

 

 

 
                     
                      สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่บนถนนบุรีรัมย์สตึก ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
มีเนื้อที่ 4 ไร่ มีหน่วยงานราชการสำคัญตั้งอยู่ติดกันได้แก่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร และตลาดกลางยางพารา เป็นหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรในส่วน ภูมิภาค ภายใต้การบริหารงานของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน่วยงานย่อยรับผิดชอบงานด้านส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 23 อำเภอ ดังนี้

          1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์
          2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด
          3. สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง
          4. สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย
          5. สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ
          6. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง
          7. สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง
          8. สำนักงานเกษตรอำเภอสตึก
          9. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย
          10. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง
          11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่
          12. สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหงส์
14. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์
15. สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย
16. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช
17. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
20. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่าน
23. สำนักงานเกษตรอำเภอแคนดง

การบริหารแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 1 ฝ่าย ดังนี้
1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ได้แก่ งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การสนับสนุนและประสานการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ
2. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ได้แก่ งานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การอารักขาพืชภายในจังหวัด งานตามโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ
3. กลุ่มส่งยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ได้แก่ การจัดทำแผนงานโครงการส่งเสริมการเกษตร แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรในจังหวัด ด้านการผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อผนวกเป็นแผนพัฒนาจังหวัด งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานข้อมูลสารสนเทศ งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร งานวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาบุคลากรในจังหวัด
4. กลุ่มอารักขาพืช
ได้แก่ วางแผนการดำเนินงานด้านการอารักขาพืชในจังหวัด และดำเนินงานตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการ อารักขาพืช การเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดองศัตรูพืช การถ่ายทอด เทคโนโลยีการอารักขาพืชให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและเกษตรกร ให้บริการตรวจ วินิจฉัยศัตรูพืชและให้คำปรึกษา แนะนำเทคโนโลยีการอารักขาพืช รายงานผลการดำเนินงานด้านการอารักขาพืชในจังหวัด
5. ฝ่ายบริหารทั่วไป
ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ และการบริหารงบประมาณ

วิสัยทัศน์
         เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการเกษตร โดยมีศูนย์สารสนเทศ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรพอเพียง เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน อาสาสมัครเกษตรให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการประสานงาน การถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ครอบครัวเกษตรกร 
อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
         1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตการเกษตร
         2. ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
         3. ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
 

แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจ
การให้บริการขึ้น/ปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจ
การให้บริการทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม  free web counter


สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์  ถนนบุรีรัมย์-สตึก  ตำบลชุมเห็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  31000  โทร 0 4461 1116 โทรสาร 0 4461 3993