ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ : เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา


ระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการ
ตาม พรบ. การอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558

----------------------------

การประเมินส่วนราชการ
     - มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
        ในการปฏิบัติราชการ
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        (ตัวชี้วัด กพร.2561)

 ตัวชี้วัด (KPI) ประจำปี
       - บันทึกข้อตกลง/ตัวชี้วัดและเกณฑ์
         การให้คะแนน

 

 

 
 คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 แผนการจัด Field Day ประจำปีงบประมาณ 2561
  แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 แผนปฏิบัติงานบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) มติ ครม. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
  โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
 
  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 ตราสัญลักษณ์
        -   ศพก
        -   รายละเอียดป้าย ศพก
        -   สำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล

  คู่มือการดำเนินงานโครงการศาลาเรียนรู้ฯ
 หนังสือการดำเนินงานโครงการศาลาเรียนรู้ฯ
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ
  นำเสนอ แนวทางการดำเนินงานโครงการศาลาเรียนรู้ฯ
 Road map ศาลาเรียนรู้ฯ
แบบฟอร์มและคำร้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

แผนขับเคลื่อน
การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(9 Balance/Milestone)

 

 

 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์  ถนนบุรีรัมย์-สตึก  ตำบลชุมเห็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  31000  โทร 0 4461 1116 โทรสาร 0 4461 3993