ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ : เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา


ระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการ
ตาม พรบ. การอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558

----------------------------

การประเมินส่วนราชการ
     - มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
        ในการปฏิบัติราชการ
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        (ตัวชี้วัด กพร.2561)

 ตัวชี้วัด (KPI) ประจำปี
       - บันทึกข้อตกลง/ตัวชี้วัดและเกณฑ์
         การให้คะแนน

 

 

 

 
 
    คู่มือโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดบุรีรัมย์
    ทิศทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2561
    คำสั่งแต่งตั้งคณะติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (Training and Visit System)
    คู่มือและวิธีการปฎิบัติงานระบบส่งเสริมการเกษตร
    ทิศทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561
    ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)
 
 

แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจ
การให้บริการขึ้น/ปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจ
การให้บริการทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม  free web counter


สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์  ถนนบุรีรัมย์-สตึก  ตำบลชุมเห็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  31000  โทร 0 4461 1116 โทรสาร 0 4461 3993