ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ : เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา
ระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการ
ตาม พรบ. การอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558

----------------------------

การประเมินส่วนราชการ
     - มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
        ในการปฏิบัติราชการ
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        (ตัวชี้วัด กพร.2561)

 ตัวชี้วัด (KPI) ประจำปี
       - บันทึกข้อตกลง/ตัวชี้วัดและเกณฑ์
         การให้คะแนน

 

 

 

 

________ไฟล์เอกสารแนบ/แบบฟอร์ม________
         บันทึกข้อตกลงและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดการประเมินผล การปฏิบัติราชการเกษตรอำเภอ ประจำปี 2563 (รอบที่1)  
          คู่มือโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
          รายชื่อครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จากข้อมูล จปฐ ปี 2558

________รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ________

 รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564 (ครั้งที่ 6)
 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (ครั้งที่ 5)
 รายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2564 (ครั้งที่ 4)
 รายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564 (ครั้งที่ 3)
  รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ครั้งที่ 2)
  รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2564 (ครั้งที่ 1)


________โปรแกรมต่างๆ ________
         สัญลักษณ์ส่วนหัวข่าวทุกอำเภอ
         Nitro Pro 9 (เปิดไฟล์ PDF และ แปลงไฟล์เอกสาร)
         โปรแกรม Faststone (ย่อขนาดไฟล์ภาพทีละหลายๆ ภาพ)

 แผนขับเคลื่อน
การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(9 Balance/Milestone)

 

 

 

 

 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์  ถนนบุรีรัมย์-สตึก  ตำบลชุมเห็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  31000  โทร 0 4461 1116 โทรสาร 0 4461 3993