ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ : เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา


ระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการ
ตาม พรบ. การอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558

----------------------------

การประเมินส่วนราชการ
     - มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
        ในการปฏิบัติราชการ
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        (ตัวชี้วัด กพร.2561)

 ตัวชี้วัด (KPI) ประจำปี
       - บันทึกข้อตกลง/ตัวชี้วัดและเกณฑ์
         การให้คะแนน

 

 

 

 

________ไฟล์เอกสารแนบ/แบบฟอร์ม________
         บันทึกข้อตกลงและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดการประเมินผล การปฏิบัติราชการเกษตรอำเภอ ประจำปี 2563 (รอบที่1)  
          คู่มือโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
          รายชื่อครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ จากข้อมูล จปฐ ปี 2558

________รายงานการประชุมเกษตรอำเภอ________
         รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ครั้งที่ 2)
         รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2565 (ครั้งที่ 1)

________โปรแกรมต่างๆ ________
         สัญลักษณ์ส่วนหัวข่าวทุกอำเภอ
         Nitro Pro 9 (เปิดไฟล์ PDF และ แปลงไฟล์เอกสาร)
         โปรแกรม Faststone (ย่อขนาดไฟล์ภาพทีละหลายๆ ภาพ)

  
 

แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจ
การให้บริการขึ้น/ปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจ
การให้บริการทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม  free web counter


สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์  ถนนบุรีรัมย์-สตึก  ตำบลชุมเห็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  31000  โทร 0 4461 1116 โทรสาร 0 4461 3993