ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ : เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา


ระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการ
ตาม พรบ. การอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558

----------------------------

การประเมินส่วนราชการ
     - มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
        ในการปฏิบัติราชการ
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        (ตัวชี้วัด กพร.2561)

 ตัวชี้วัด (KPI) ประจำปี
       - บันทึกข้อตกลง/ตัวชี้วัดและเกณฑ์
         การให้คะแนน

 

 

 

 


แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (9 Balance/Milestone)
----------------------------------------------
 
      โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)
      โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร
      โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก
     ครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป
      โครงการเกษตรอินทรีย์
      โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมละพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
      โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer
      โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
      โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
      โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
      โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน
      โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร
      โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร
      โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      โครงการอาสาสมัครเกษตร
      โครงการตลาดเกษตรกร
      โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561
      โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
      โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง
      โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร กิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
      โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
      โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ระบบส่งเสริมการเกษตร)
      โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (ข้าว) ในวิสาหกิจชุมชน
      โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
      โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
 
 

แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจ
การให้บริการขึ้น/ปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจ
การให้บริการทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนผู้เยี่ยมชม  free web counter


สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์  ถนนบุรีรัมย์-สตึก  ตำบลชุมเห็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  31000  โทร 0 4461 1116 โทรสาร 0 4461 3993