ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ : เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา
ระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการ
ตาม พรบ. การอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558

----------------------------

การประเมินส่วนราชการ
     - มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
        ในการปฏิบัติราชการ
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        (ตัวชี้วัด กพร.2561)

 ตัวชี้วัด (KPI) ประจำปี
       - บันทึกข้อตกลง/ตัวชี้วัดและเกณฑ์
         การให้คะแนน

 

 

 

 
  - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมนที่แปรรูปข้าวอินทรีย์
  - ผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
  - ผลผลิตข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ สู่การรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)
  - เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมตามระบบโรงเรียนเกษตรกร
  - พื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์บริเวณที่อยู่อาศัยของนกกระเรียน
แผนขับเคลื่อน
การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(9 Balance/Milestone)

 

 

 

 

 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์  ถนนบุรีรัมย์-สตึก  ตำบลชุมเห็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  31000  โทร 0 4461 1116 โทรสาร 0 4461 3993