ยินดีต้อนรับสู่...สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ : เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา
ระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินการ
ตาม พรบ. การอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558

----------------------------

การประเมินส่วนราชการ
     - มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
        ในการปฏิบัติราชการ
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
        (ตัวชี้วัด กพร.2561)

 ตัวชี้วัด (KPI) ประจำปี
       - บันทึกข้อตกลง/ตัวชี้วัดและเกณฑ์
         การให้คะแนน

 

 

 

 

- ประกวดราคาจ้างไถระเบิดดินดาน กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างดินและการเพิ่มอินทรียวัตถุในพื้น
  ที่ปลูกมันสําปะหลังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างยุ้งฉาง ขนาด 500 ตัน และลานตากข้าว ขนาด 1,000 ตารางเมตร
- เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ก่อสร้างสร้างยุ้งฉางลานตากและซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร)
- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ (มันฯ) ปี 60
- ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปี 60
- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ (มันฯ) ปี 60
- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ฯ (ข้าวฯ) ปี 60
- ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานในพื้นที่ไม่เหมาะสม ปี 59
- ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2559
- ประกวดราคาจ้างไถกลบตอซังข้าวในพื้นที่แปลงตรวจรับรองการจัดการคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP ปี 59
- ประกวดราคาจ้างจ้างตรวจรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ปี 59
- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรโครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ปี 58
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชนบ้านโคกเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย ปี 58
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชนบ้านสระแร่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ ปี 58
- ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง ปี 58

- สอบราคาจ้างจัดทำสื่อชุดนิทรรศการโปรเตอร์ เครื่องช่วยสอนเคลื่อนที่
- สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี ปี 59
- สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ปี 59
- สอบราคาจ้างตรวจรับรองแปลงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล ปี 59
- สอบราคาจ้างก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์ ก่อสร้างโรงจอดรถ และต่อเติมอาคารสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 59
- สอบราคาซื้อวัสดุดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ปี 58
- สอบคาคาจ้างจัดทำกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสารฝึกอบรมเกษตรกรโครงการข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ปี 58
- สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลพร้อมระบบปฏิบัติการ ปี 58
- สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฎิบัติการ ปี 58
- สอบราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล ปี 58
- สอบราคาซื้อจุลินทรีย์เข้มข้นเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ปี 58
- สอบราคาซื้อชุดตรวจสอบ NPK ในดินแบบรวดเร็ว พร้อมน้ำยาชุดตรวจสอบ NPK ในดิน ปี 58
- สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 58
- สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน ปี 58


แผนขับเคลื่อน
การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(9 Balance/Milestone)

 

 

 

 

 
 สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์  ถนนบุรีรัมย์-สตึก  ตำบลชุมเห็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  31000  โทร 0 4461 1116 โทรสาร 0 4461 3993